Priznani strokovnjaki za

Odškodninsko pravo

Pravne stortive na področju odškodninskega prava

Nudimo zanesljive rešitve na podoročju odškodninskega prava. Naši pravni strokovnjaki imajo večletne izkušnje na področju odškodninskega prava, organizacija vodenja primerov pa je prilagojena odškodninskemu pravu.

Smo uveljavljeno podjetje in že desetletja opravljamo storitve na področju odškodninskega prava. Na vašem primeru delata 2 strokovna delavca, nadzoruje pa ga vodja ekipe.

Naši strokovnjaki prihajajo iz odvetniški pisarn in zavarovalnic, z bogatimi izkušnjami. Nudimo ves dostop do podatkov o vašem primeru. Pošto, številko primera ipd.

… Na najvišji ravni

Z usmeritvijo v odškodninsko pravo se trudimo zagotavljati pravne storitve, ki našim klientom ponujajo boljše sodelovanje, več preglednosti in jasnosti ter boljše rezultate na koncu.

Naše storitve in način dela temelji na desetletjih izkušenj, zato sta proces in pristop k posameznemu primeru že vnaprej pripravljena in optimalna za primer na področju odškodninskega prava.

Pri uporabi naših storitev lahko stranke v popolnosti prepustijo primer in skrb zanj nam, same pa lahko nemoteno opravljajo svoje delo in živijo brez dodatnih zapletov.

Kaj je odškodninsko pravo?

 …izravnava interese med dvema subjektoma po škodnem dogodku.

Kaj je odškodninsko pravo?

Odškodninsko pravo je pravna veja, ki izravnava interese med dvema subjektoma po škodnem dogodku. Bistvo odškodninskega prava je njegova izravnalna funkcija, ki temelji na pravičnosti. Odškodninsko pravo torej narekuje, da je oškodovanca z denarno kompenzacijo potrebno postaviti v prvotni položaj, položaj pred škodnim dogodkom.

Za pravično poravnavo oškodovancu je pomembno, da da so že pred samim škodnim dogodkom natančno opredeljene pravice in dolžnosti subjektov, ki so udeleženi v poslovnem razmerju.

Pri obravnavi odškodninskega prava se je potrebno zavedati, da škodo povzročata oba subjekta, udeležena v poslovnem razmerju. Vprašanje je le, kdo se škodi ceneje izogne. Dolžnik je upniku na podlagi škodnega dogodka dolžan povrniti denarno nadomestilo kot kompenzacijo za nastale posledice.

Odškodninsko pravo je v groben razdeljeno na dva glavna namena, ki se večinoma prekrivata, v sodni obravnavi pa navadno prevlada eden nad drugim. Slednja dva sta element izravnalne pravičnosti in preventivni vidik. Element izravnalne pravičnosti ima prerazdelitvene učinke, ki so ekonomsko nezaželeni, a so pomembni za zaščito oškodovanca. Preventivni vidik pa je tisti, ki preprečuje nastanek škode in je ekonomsko zaželen.

Odškodninsko pravo temelji na splošnem načelu ki narekuje, da mora vsakdo odgovarjati za svoja dejanja, a vendar obstajajo tudi izjeme.

Kakšna vrste odškodninske odgovornosti poznamo?

Pomembna besedna zveza pri obravnavanju odškodninskega prava je odškodninska odgovornost. Ko govorimo o odškodninski odgovornosti, govorimo o pravni odgovornosti. Slednja namreč narekuje pravne posledice oziroma sankcije, nastale na podlagi kazenske ali disciplinske odgovornosti.

Odškodninska odgovornost zahteva denarno nadomestilo oziroma sankcijo za povzročen škodni dogodek in posledično vzpostavitev prvotnega stanja, torej stanja pred škodnim dogodkom.

Odškodninska odgovornost obravnava vse oblike škod, ki so nastale kot posledica nesreče pri delu, prometne nesreče, škode iz okolja, poklicne bolezni… V groben jo delimo na pogodbeno in izven pogodbeno odškodninsko odgovornost. V kolikor govorimo o kršenju pogodbe, ki je predhodno nastala med upnikom in dolžnikom, je predmet obravnave pogodbena odškodninska odgovornost. Pri izven pogodbeni odškodninski odgovornosti nastane pravno razmerje med upnikom in dolžnikom šele po škodnem dogodku.

Pogoji za nastanek izven pogodbene odškodninske odgovornosti se nanašajo na priznano in nastalo škodo, ki je določena z zakonom, na škodo, narejeno iz nedopustnega in protipravnega ravnanja ter na odgovornost povzročitelja škode. Izven pogodbena odškodninska odgovornost nastane na podlagi poseganja v tuje področje in je opredeljena kot ne-poslovna.

Poleg pogodbene in izven pogodbene odškodninske odgovornosti, odškodninsko pravo opredeljuje tudi objektivno in subjektivno odškodninsko odgovornost. Subjektivna ali krivdna odškodninska odgovornost je tista, za katero odgovarja deliktno sposoben povzročitelj škode. Deliktno sposoben je tisti, ki je se popolnoma zaveda svoj dejanj in njegovih posledic. Povzročitelj škode v primeru subjektivne odškodninske odgovornosti ravna namerno kar pomeni, da se zaveda nastale škode ter ravna malomarno in neodgovorno.

Za razliko od subjektivne je objektivna odškodninska odgovornost tista, ki je pripisana ne glede na krivdo. To pomeni, da mora biti denarno nadomestilo oškodovancu predano s strani nekoga, ki škode ni neposredno povzročil. O objektivni odškodninski odgovornosti govorimo tedaj, ko so na primer starši (kot zakoniti zastopniki) odgovorni za škodo, povzročeno s strani njihovih otrok, lastniki nevarnih snovi ali tisti, ki opravljajo nevarno dejavnost ali izdelovalci nevarnih snovi (npr. podjetja, ki proizvajajo nevarne kozmetične izdelke).

Posvetujte se

Posvetujte se z nami o zadevi na področju odškodninskega prava

Posvetujte se

Posvetujte se z nami o zadevi na področju odškodninskega prava

Kakšna je zgodovina odškodninskega prava?

Odškodninsko pravo izvira iz nemškega sistema kompenzacijskih glob za slaba dejanja (brez jasnega razlikovanja med kaznivimi in nekaznivimi dejanji). V anglosaškem sistemu se je za vsako kršitev zahtevala kompenzacija v obliki denarja ali dajatev. Slednja nadomestila so bila izročena kralju ali glavnemu sodniku za motenje javnega reda. Skozi leta se je kasneje presojanje odškodninske odgovornosti spremenilo. Presoja namere je bila stvar sodišča, razlikovali pa so že med namerno in nenamerno povzročenimi škodnimi dogodki, a vendar je bila odškodninska odgovornost še vedno močno povezana s starostjo, spolom in statusom.

Globe oziroma denarna nadomestila, ki so jih ljudje morali plačevati kralju, so postale glavni vir prihodkov. Dovolj velik razlog za tožbe je bilo že obrekovanje, kršitev pogodbe, poseg v tuje zemljišče in ostali, na podlagi katerih so morali obtoženci plačati globo. V kolikor nadomestilo ni bilo dano ali plačano, so obtožence zaprli. V današnjih časih odškodninsko pravo temelji predvsem na zavarovalništvu in zavarovalnem pravu. Večina primerov pri določanju višine odškodnine in odškodninske odgovornosti se danes rešuje s prilagoditvijo in kompenzacijo škode in ne s sojenjem.

Smo eno izmed najbolj priznanih in usposobljenih podjetij za odškodninsko pravo

Prepustite primer najboljšim strokovnjakom na področju odškodninskega prava.

Pokličite zdaj